ПОЛОЖЕННЯ
про
Центр колективного користування науковим обладнанням «Інноваційні технології в ракетно-космічній галузі»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Центр колективного користування науковим обладнанням «Інноваційні технології в ракетно-космічній галузі» (далі – Центр), створений за наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2019 р. № 475, згідно з Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», є спільним науково-дослідницьким об’єктом добровільного об’єднання наукових колективів закладів вищої освіти.

Засновник Центру – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (далі – ДНУ).

Інші учасники Центру (далі – Учасники) – Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Національна металургійна академія України, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Український державний хіміко-технологічний університет, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

Головна мета діяльності Центру – сприяння виконанню досліджень і розробок, спрямованих на розвиток ракетної, космічної і оборонної галузей України, вирішення їхніх поточних та перспективних наукових і прикладних завдань, підвищення якості підготовки наукових і технічних кадрів для базових галузей промисловості шляхом ефективного і продуктивного використання наукового і матеріально-технічного надбання та потенціалу провідних закладів вищої освіти.

Центр є структурним підрозділом науково-дослідної частини ДНУ і не є юридичною особою. Центр може мати штампи, логотип, бланки з власним найменуванням.

У своїй діяльності Центр керується чинним законодавством України, а саме Законами України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», відповідними постановами Кабінету Міністрів України, нормативними документами ДНУ, даним Положенням, наказами і розпорядженнями ректора ДНУ та керівництва НДЧ ДНУ.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

Пріоритетними напрямами діяльності Центру є виконання досліджень і розробок зі створення нових і вдосконалення існуючих зразків ракетної техніки і космічних літальних апаратів, які відповідають Стратегії космічної діяльності України на період до 2022 року, Концепції реалізації державної політики у сфері космічної діяльності на період до 2032 року, Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України.

Основними завданнями Центру є:

Відповідно до основних завдань функціями Центру є:

КЕРІВНИЦТВО

Керівництво Центром здійснює науковий керівник Центру (далі – Керівник), який призначається наказом ректора ДНУ за поданням проректора з наукової роботи ДНУ. Керівник безпосередньо підпорядковується проректору з наукової роботи ДНУ і координує діяльність Центру із керівниками структурних підрозділів ДНУ. Координацію діяльності Центру з іншими Учасниками здійснює проректор з наукової роботи ДНУ.

Завдання, функції, обов’язки і права Керівника визначаються його посадовою інструкцією, яка затверджується у встановленому порядку.

Про свою роботу Керівник звітує у встановленому для підрозділів ДНУ порядку перед ректором та проректором з наукової роботи ДНУ, раз на рік перед вченою радою ДНУ і на нарадах Учасників; готує звіти до МОН України; контролює цільове використання наукового обладнання Центру.

Функціонування Центру забезпечується штатними науковими, інженерно-технічними та іншими співробітниками ДНУ та Учасників відповідно до штатного розпису, на умовах сумісництва, шляхом укладання цивільно-правових договорів або на громадських засадах.

У випадку складання штатного розпису Центру, він затверджується в установленому порядку.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

Діяльність Центру регламентується даним Положенням, базується на затверджених планах роботи, завданнях, заявках від структурних підрозділів Учасників, замовленнях сторонніх юридичних і фізичних осіб.

Умови проведення робіт на науковому обладнанні Центру визначаються Регламентом, який узгоджується керівниками всіх Учасників та затверджується ректором ДНУ. Надання послуг з використання наукового обладнання Центру стороннім фізичним та юридичним особам здійснюється на підставі договорів, які укладаються та погоджуються згідно з чинним законодавством України.

Центр у своїй діяльності використовує наявну матеріально-технічну базу Учасників, яка надається до спільного постійного або тимчасового використання, а також дослідницьке і випробувальне обладнання, яке буде придбане Центром. Перелік базового обладнання, яке надається до спільного використання у Центрі для його функціонування, затверджується керівництвом Учасників.

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Центру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, власних або залучених коштів Учасників та підприємств, установ і організацій, коштів вітчизняних та іноземних замовників робіт, грантів, інших джерел, не заборонених законом.

Контроль за цільовим використанням матеріально-технічної бази і обладнання Центру здійснюється проректором з наукової роботи ДНУ у співпраці з Учасниками, а його збереження – матеріально-відповідальними особами, що призначаються у встановленому порядку.

Контроль за додержанням вимог з охорони праці та безпеки життєдіяльності здійснюють служби охорони праці ДНУ та Учасників.

ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється відповідно до Регламенту проведення робіт Центру, погодженого всіма Учасниками, у встановленому для цих видів діяльності порядку.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Зміни та доповнення до Положення вносяться наказом ректора ДНУ, згідно рішення вченої ради ДНУ, після узгодження з усіма Учасниками.

Положення (із змінами та доповненнями) набуває чинності з наступного дня після введення його в дію наказом ректора ДНУ.